Verpoucke

Privacy Statement

Privacy Statement

Deze algemene Privacy Statement (hierna ‘Privacybeleid’) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Verpoucke (hierna ‘Verpoucke’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) in het kader van uw bezoek aan onze websites of uw communicatie met ons via onze websites, e-mail, telefoon en sociale media.

Verwijzingen naar ‘Verpoucke’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ in dit Privacybeleid omvatten de volgende entiteiten van onze groep: Verpoucke Consulting (hoofdvestiging), Catulasdreef 5, 7850 Enghien, België, met ondernemingsnummer BE0866626209; Verpoucke, (vestigingszetel Gent) Ottergemsesteenweg-Zuid 808  bus 141 9000  Gent.

Wanneer u met dit Privacybeleid akkoord gaat, geeft u ons de goedkeuring om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit Privacybeleid, zoals hieronder aangegeven.

OPMERKING: Indien u meer informatie wenst over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken middels cookies, social media plug-ins en andere trackingtechnologieën, raden wij u aan ons Cookiebeleid te raadplegen.

 

• Algemeen

• Soorten persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

• Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

• Wettelijke maatstaf voor het verwerken van uw persoonsgegevens

• Partijen die wij uw gegevens bezorgen

• Locatie en overdracht

• Kwaliteitszorg

• Uw rechten

 

• Algemeen

 

• Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Verpoucke: Verpoucke Consulting (hoofdvestiging), Catulasdreef 5, 7850 Enghien, België, met ondernemingsnummer BE0866626209; Verpoucke, (vestigingszetel Gent) Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 141, 9000 Gent

 

• U kunt via e-mail contact met ons opnemen op het adres info@verpoucke.com.

 

• Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en om het even wanneer te wijzigen. U wordt van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht via onze websites. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@verpoucke.com. Als wij geen dergelijke e-mail ontvangen hebben binnen drie (3) werkdagen na het aankondigen van de wijzigingen in het Privacybeleid op onze websites, wordt ervan uitgegaan dat u de wijzigingen ondubbelzinnig aanvaardt.

 

• Soorten persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

 

• Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij:

• technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en

• informatie met betrekking tot uw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

• Wanneer u een contactformulier op onze websites invult of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale media, verzamelen wij:

• de basisidentiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie;

• de inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie van ons u communiceert, de datum, het tijdstip enz.) en

• eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 

• Wanneer u via onze websites of op een andere manier solliciteert voor een vacature, vragen wij uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om het voor ons mogelijk te maken u te helpen bij het vinden van een geschikte job, verzamelen wij uw persoonsgegevens via uw cv en registratieproces. Dergelijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• de basisidentiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie;

• uw loopbaangeschiedenis en

• eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 

• Wanneer u ons als bedrijf vraagt om met u samen te werken, houden wij informatie over u bij. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

• de professionele contactgegevens die u ons verstrekt, zoals een naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

• uw functietitel;

• uw bedrijf;

• de inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie van ons u communiceert, de datum, het tijdstip enz.) en

• eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 

• Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

 

• Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden.

 

• Wanneer u op zoek bent naar een job, verwerken wij uw persoonsgegevens om:

• u te helpen een geschikte job te vinden;

• met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;

• uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, op voorwaarde dat u ons daarvoor specifiek de toestemming hebt gegeven;

• u meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren;

• u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job;

• u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt;

• u feedback te vragen over onze diensten en

• onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden.

 

• Als u ons als werkgever vraagt om met u samen te werken, verwerken wij uw persoonsgegevens om:

• u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;

• u verslagen te bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren;

• u advies te geven aangaande relevante diensten en producten;

• u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt en

• u feedback te vragen over onze diensten.

 

• Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of – vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs worden overgedragen aan de politie of het gerecht, en dit op ons initiatief of indien er gegronde vermoedens zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u werd gepleegd in het kader van uw registratie via of gebruik van onze website of eender welke andereommunicatie met ons.

 

• Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze websites, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

 

• Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van onze partners of derden te vrijwaren als en wanneer uw registratie via of gebruik van onze website of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op eender welke toepasselijke gebruiksvoorwaarden, intellectuele eigendomsrechten of om het even welke andere rechten van een derde,

(b) een gevaar voor de veiligheid of integriteit van onze websites of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de website, andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van onze onderaannemers ten gevolge van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of eender welke andere vorm van kwaadaardige code, of (d) haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of op een andere manier ongepast of illegaal van aard.

 

• Wettelijke maatstaf voor het verwerken van uw persoonsgegevens

 

• Als verantwoordelijke partij vragen wij u om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens de in dit Privacybeleid beschreven voorwaarden.

 

• Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden aangehaald in artikel 3.4 noodzakelijk.

 

• De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3.6 is eveneens noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, namelijk:

• de voortdurende verbetering van onze websites, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te kunnen bezorgen;

• de bescherming van onze websites, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten en

• de marketing en promotie van onze producten, diensten en merken, en de algehele succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

 

• Ontvangers

 

• Wij bezorgen uw persoonsgegevens op geen enkele identificeerbare manier aan derden, behalve aan deze vermeld in artikel 3 en in dit artikel 5, en behalve wanneer u ons hiervoor de toestemming hebt gegeven.

 

• Wij doen beroep op derden om u onze websites en diensten te kunnen aanbieden en om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo werken wij samen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van e-maildiensten. Wanneer u op zoek bent naar een job, werken wij mogelijk samen met derden die in onze naam taken uitvoeren, zoals het controleren van referenties, getuigschriften en strafbladen, het uitvoeren van psychometrische evaluaties en het testen van vaardigheden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verwerken voor de doeleinden in artikel 3.

 

Wij garanderen dat alle externe verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren.

 

• Wanneer dit wettelijk verplicht is, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de regelgevende instanties of ordehandhavingsdiensten.

 

• Locatie en overdracht

 

• Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bezorgen aan derden buiten de EER die instaan voor de verwerking ervan.

Elke entiteit buiten de EER die instaat voor de verwerking van uw persoonsgegevens is verplicht de nodige maatregelen te treffen voor het beschermen ervan. Dergelijke maatregelen vloeien voort uit:

• een geldende wetgeving van het betreffende land die als equivalent wordt beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden of

• een contractuele overeenkomst tussen ons en de betreffende entiteit.

 

• Kwaliteitsgaranties

 

• Wij doen er alles aan om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid.

 

• Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk om de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid te kunnen verwezenlijken, of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Houd er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming tot gevolg kan hebben dat u niet langer toegang hebt tot een deel of het geheel van onze websites en/of andere communicatiekanalen. Wij zullen uw persoonsgegevens onidentificeerbaar maken wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid, behalve wanneer:

• er voor Verpoucke of eender welke andere derde een hoger belang bestaat om de persoonsgegevens identificeerbaar te houden; en

• wij wettelijk, reglementair, administratief of juridisch verplicht zijn om de gegevens niet onidentificeerbaar te maken.

 

• Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen personeelsleden of derde verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonsgegevens kunnen deze raadplegen. Bovendien zijn zij gebonden aan strenge regels inzake vertrouwelijkheid. U begrijpt echter dat, hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te vrijwaren, de veiligheid en beveiliging ervan nooit absoluut kan worden gegarandeerd.

 

• Uw rechten

 

• U heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door ons werden verwerkt. Indien wettelijk toegestaan, is het mogelijk dat wij uw verzoek weigeren. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de reden voor deze weigering. Wij behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen indien er meermaals om inzage wordt gevraagd en dit duidelijk als doel heeft ons overlast of schade te berokkenen.

 

• U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u kosteloos aan te passen. Indien een dergelijke vraag wordt ingediend, moet deze vergezeld zijn van een bewijs dat de te corrigeren gegevens daadwerkelijk onjuist zijn.

 

• U heeft te allen tijde het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken of om uw communicatievoorkeuren aan te passen.

 

• U heeft het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid, of indien u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Merk echter op dat een dergelijke vraag tot wissing door ons zal worden geëvalueerd rekening houdend met:

• doorslaggevende belangen van Verpoucke of een eventuele derde partij en

• wettelijke of reglementaire verplichtingen, of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke wissing tegenspreken.

 

In plaats van ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen, kunt u ons ook vragen de verwerking ervan te beperken als en wanneer (a) u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden beschreven in artikel 3.

 

• U heeft het recht ons te vragen u alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar vorm te bezorgen. Indien u een of meer van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@verpoucke.com. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een bepaald recht, zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in de mate dat dit nodig is voor het behandelen van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en, indien nodig, de reden daarvoor. Het verzoek moet zijn gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, is het mogelijk dat wij u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen.

 

Wij brengen u meteen op de hoogte van de ontvangst van uw verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk inwilligen, en dit ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst ervan.

 

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Mocht u ontevreden zijn over onze reactie, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.